Publikacje

Monografie

Leszczyński, M., 2019, Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.  – wersja papierowa

Leszczyński, M., 2019, Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań. – wersja online


Rozprawy doktorskie

Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki na przykładzie Polski


Publikacje w czasopismach

Leszczyński, M., Rabczun, A., 2018, The reputation of the biggest donors of official development assistance, Research Papers in Economics and Finance 3 (2), 27-35

Leszczyński, M., 2017, Rola społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu reputacji na przykładzie pomocy rozwojowej państw Unii Europejskiej, Refleksje, 15, s. 51-66.

Leszczyński, M., 2016, Rola mediów w budowaniu reputacji państwa na arenie międzynarodowej., Symbolae Europaeae, 10, s. 47-59.

Leszczyński, M., 2016, Gospodarka niskoemisyjna jako element postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym – casus Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 15 (4), s. 91-111.


Rozdziały w monografiach naukowych

Leszczyński, M., 2020, The Economics of Information in the Global Economic Life on the example of the USA – China trade war w: P. Deszczyński (red.) The economics of information: Theory and practice, PTPN.

Leszczyński, M., 2020, Ekonomia informacji w globalnym życiu gospodarczym w: P. Deszczyński (red.), Ekonomia informacji, PTPN.

Leszczyński, M., 2019, Globalna reputacja Polski 30 lat po transformacji ustrojowej – sukces czy zmarnowana szansa? w: R. Michalski (red.) Trzydziestolecie  restytucji kapitalizmu w Polsce, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Leszczyński, M., 2019, Rola reputacji państwa w dobie globalnego kryzysu zaufania w: A. Kulesa, M. Wąsiński, J. Misiunia (red.) Gospodarka światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektywy, Szkoła Główna Handlowa.

Leszczyński, M., 2017, Ekonomiczne aspekty miękkiej siły państwa – perspektywa globalna w: Marta Miedzińska, Aleksandra Kusztykiewicz (red.), Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, s. 17-30.

Leszczyński, M., Kaczmarek, F., 2016, Międzynarodowe public relations – casus Unii Europejskiej w: P. Deszczyński (red.), Public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 185-205.

Leszczyński, M., 2016, Innowacyjność gospodarki jako czynnik postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym – casus Unii Europejskiej w: K. Pająk (red.), Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, CeDeWu, s. 211-225.

Leszczyński, M., 2016, Wizerunek Polski w mediach zagranicznych – analiza prasy brytyjskiej i amerykańskiej w: Krzysztof Mudryk (red.), Dokonania naukowe młodych naukowców. Nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, Traicon S.C, Kraków, s. 359-374.

Leszczyński, M., 2016, Reputacja państwa – perspektywa poziomu wolności gospodarczej w: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, CREATIVETIME, Kraków, s. 314-318.

Leszczyński, M., 2016, Międzynarodowe imprezy sportowe jako narzędzie stymulowania popytu turystycznego w: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, CREATIVETIME, Kraków, s. 319-324.

Leszczyński, M., 2016, Światowe wystawy Expo jako narzędzie wspierania rynku turystycznego na przykładzie Polski w: Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Społeczeństwo, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 135-141.

Leszczyński, M., 2016, Struktura i wyniki raportów postrzegania państw na arenie międzynarodowej w 2015 r. w: Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Społeczeństwo, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 142-148.

Leszczyński, M., 2016, Międzynarodowe public relations na przykładzie organizacji turnieju EURO 2012 w Polsce w: Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 38-45.

Leszczyński – Międzynarodowe public relations na przykładzie organizacji turnieju EURO 2012 w Polsce

Leszczyński, M., 2016, Dyplomacja publiczna jako narzędzie międzynarodowego public relations – casus Polski w: Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 46-53.

Leszczyński – Dyplomacja publiczna jako narzędzie międzynarodowego public relations – casus Polski

Leszczyński, M., 2015, Jakość życia jako czynnik kształtowania postrzegania państwa w perspektywie położenia geograficznego w: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Tom I. Część II, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 37-44.

Leszczyński – Jakość życia jako czynnik kształtowania postrzegania państwa w perspektywie położenia geograficznego

Leszczyński, M., 2015, Wizerunek kraju a jego pozycja na arenie międzynarodowej na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Tom I. Część II, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 45-51.

Leszczyński – Wizerunek kraju a jego pozycja na arenie międzynarodowej na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

 

 

Dodaj komentarz