Public relations

Public relations dosłownie oznacza stosunki, relacje i kontakty z ogółem lub z odbiorcami. Bardziej poprawnym i szerszym pojęciem jest określenie odbiorców i ich grup jako publiczności, z którymi buduje się relacje, co często stosuje się w odniesieniu do dziedziny public relations. K. Wojcik definiuje publiczności jako grupy osób, które mają z organizacją przynajmniej jeden wspólny interes, który jest rozumiany jako przedmiot materialny lub wartości i oczekiwania owych grup lub jednostek, które się na nie składają.

Analiza terminu public relations umożliwia zrozumienie jego istoty, otóż relations można tłumaczyć jako relacje, stosunki lub powiązania między różnymi stronami, a public oznacza, że są to relacje upublicznione, które podlegają publicznemu kształtowaniu i ocenie, dotycząc wielu grup lub społeczności.

Podejścia do public relations w dużym stopniu zależne są od dziedziny nauki, która się tym obszarem zajmuje. I tak z punktu widzenia nauk o zarządzaniu oraz marketingu, mamy do czynienia z dwoma ujęciami tego terminu, które ja nazywam węższym i szerszym, tj.:

  • public relations jako element marketingu-mix,
  • public relations jako funkcja zarządzania.

Z punktu widzenia ekonomistów, dla których powyższe ujęcia odnoszą się jedynie do skali mikro, public relations można, a nawet należy, rozpatrywać również w skali makroekonomicznej jako ekonomię informacji. Więcej na ten temat:

Leszczyński – Międzynarodowe public relations na przykładzie organizacji turnieju EURO 2012 w Polsce

Ekonomia informacji – czyli dlaczego public relations potrzebuje redefinicji